Frank Jansen

2020-10-26

Algemene voorwaarden

CycloWorld Algemene Voorwaarden

laatste wijziging: 21-10-2020

Algemeen

1.1 Gebruik

Het gebruik van de data op onze site is geheel voor eigen risico. CycloWorld is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die ondernomen worden op basis van informatie op deze website.

1.2 Copyright

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CycloWorld materiaal dat zich op de CycloWorld websites bevindt, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

1.3 Juistheid gegevens

De content op de site is door CycloWorld met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, CycloWorld aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Reviews

2.1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Content: alle inhoud die via het plaatsen van een review wordt aangeboden door de gebruiker en wordt gepubliceerd door CycloWorld, waaronder tekst en/of beeldmateriaal, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn;
  • Gebruik: het gebruik van een review, in de ruimste zin van het woord, waaronder het bekijken, lezen of het plaatsen van een review;
  • Gebruiker: iedereen die een review plaatst of bekijkt of op andere wijze gebruik maakt van Content in een review;
  • CycloWorld: CycloWorld VOF, gevestigd te Bilthoven.
  • Review: elke door een gebruiker geplaatste en door CycloWorld gepubliceerde review, inclusief de daarbij aangeboden Content.

2.2 Toepasselijkheid en reikwijdte

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van een review. Door het gebruik van een review verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

2.3 Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van een review, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten bij CycloWorld en/of bij haar licentiegevers. Het recht tot gebruik van een review impliceert geen overdracht, licentie of ander (gebruiks-)recht met betrekking tot deze (intellectuele)eigendomsrechten, tenzij in deze gebruiksvoorwaarden anders is bepaald. CycloWorld behoudt zich de auteursrechten ten aanzien van de reviews uitdrukkelijk voor. Het is, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van CycloWorld, dan ook niet toegestaan (delen van) een review op enigerlei wijze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. CycloWorld bepaalt van geval tot geval of deze toestemming wordt verleend en zo ja, onder welke voorwaarden. Onverminderd het voorgaande is het zonder voorafgaande toestemming van CycloWorld toegestaan om naar een review te linken.

2.4 Disclaimer

CycloWorld geeft geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de Content. Beweringen en meningen, geuit in de Content van reviews zijn die van de betreffende auteur(s), gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van CycloWorld. CycloWorld is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) reviews van derden waarnaar, bijvoorbeeld via een link, in de reviews wordt verwezen. CycloWorld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de reviews dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid een review te gebruiken, door welke oorzaak dan ook.

2.5 Content

Content mag: niet in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of CycloWorld; geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die op enige wijze schade toe kan brengen aan CycloWorld en/of andere gebruikers. Door het plaatsen van content in een review, verklaar en garandeer je dat je gerechtigd bent om deze content openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan CycloWorld en overige gebruikers conform het volgende: met het plaatsen van Content verleen je CycloWorld een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook (waaronder het verspreiden van content via social media zoals YouTube, Facebook, Instagram en/of Twitter, en via lineaire en non-lineaire diensten) alsmede om de Content op te slaan in (elektronische) bestanden; CycloWorld behoudt zich het recht voor om: reviews in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze gebruiksvoorwaarden bepaalde voorwaarden, of desnoods zonder opgave van redenen; Opsporingsinstanties op hun verzoek in te lichten over Content die strafbaar is.

2.6 Notice-and-takedown procedure

CycloWorld controleert via de reviews gepubliceerde content niet altijd. Als je van mening bent dat in een review gepubliceerde content onmiskenbaar onrechtmatig of strafbaar is, kun je dat melden via info@cycloworld.cc Aan deze procedure kunnen geen rechten worden ontleend. CycloWorld zal naar aanleiding van een melding naar eigen inzicht bepalen of de betreffende content al dan niet wordt verwijderd, of andere maatregelen worden genomen.

2.7 Aansprakelijkheid

In geval van gebruik van een review in strijd met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden ben je jegens CycloWorld aansprakelijk voor alle door CycloWorld als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing, onderzoek en juridische bijstand. Je vrijwaart CycloWorld voor aanspraken van derden ter zake.

2.8 Wijzigingen

CycloWorld behoudt zich het recht voor de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan.

2.9 Rechtskeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Winacties

3.1 Uitgesloten van deelname

CycloWorld-redacteuren, -ambassadeurs en hun familie, huisgenoten en/of partner zijn uitgesloten van deelname.

3.2 Toestemming emailnieuwsbrief

Bezoekers die meedoen aan een winactie (hierna te noemen: "Deelnemers") kunnen alleen meedoen indien ze toestemming geven voor inschrijving emailnieuwsbrief, tenzij ze hiervoor al ingeschreven zijn.

3.3 Emailadres delen met derden

Om deel te nemen aan de winactie, mag CycloWorld voorwaardelijk stellen dat Deelnemers hun emailadres aan derden ter beschikking te stellen voor marketingdoeleinden. 

3.4 Tenaamstelling

a. Deelnemers mogen slechts onder hun eigen, niet-fictieve naam meedoen. Alleen personen kunnen meedoen (geen organisaties).
b. De winnaar(s) kan alleen inschrijven voor de tocht onder dezelfde naam als die gebruikt is om mee te doen aan de verloting.
c. Een gewonnen startbewijs kan niet op een andere naam worden overgeschreven, niet door Deelnemers noch door CycloWorld.

3.5 Bepalen winnaar

CycloWorld bepaalt volledig willekeurig de winnaar(s).

3.6 Kennisgeving

Door mee te doen aan een winactie, geven Deelnemers toestemming dat hun namen en achternamen op de website en overige communicatiekanalen van CycloWorld (Facebook, Instagram, enzovoorts) genoemd worden indien zij winnen.

3.7 Handel

Het doorverkopen of weggeven van een gewonnen startbewijs door Deelnemers is verboden.

3.8 Frequentie

Een Deelnemer kan maar één keer meedoen aan een winactie. Indien CycloWorld vermoedt dat Deelnemer met meerdere emailadressen inschrijft, kan Deelnemer worden uitgesloten, zonder opgave van reden. Deelnemers worden hier niet automatisch van op de hoogte gesteld.

3.9 Procedure

Indien de winnaar niet binnen 48 uur de inschrijving compleet maakt of reageert, kan CycloWorld zonder opgaaf van reden een andere winnaar trekken.

Fan van CycloWorld!

Word onze Ambassadeur

Kom je hier graag, en denk je een leuke bijdrage te kunnen leveren aan CycloWorld? Wij zijn altijd op zoek naar ambassadeurs die ons willen helpen met aanleveren van content.

Gerelateerde artikelen