News CWiX 500 Cycling regions Cycling holidays Shop Contact
26-10-2020 | Frank Jansen

Algemene voorwaarden

CycloWorld Algemene Voorwaarden & privacyverklaring

laatste wijziging: 08-01-2021

CycloWorld, gevestigd aan:

2e Brandenburgerweg 31
3721 CG Bilthoven 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Rob Thierig is de Functionaris Gegevensbescherming van CycloWorld. Per mail bereikbaar via privacy@cycloworld.cc.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CycloWorld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@cycloworld.cc, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CycloWorld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • CycloWorld analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (denk hierbij aan presentatie webpagina's op verschillende apparaten zoals smartphone, tablet en computer).

Geautomatiseerde besluitvorming

CycloWorld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CycloWorld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Persoonsgegevens
BewaartermijnReden
EmailadresOnbepaaldEmailadres is gekoppeld aan inloggegevens voor de website.
IP-adres2 jaarIP-adres is gekoppeld aan reviewysteem en bij het beoordelen van een tocht wordt je IP opgeslagen. Kunnen weren van gebruikers met als doel de website plat te leggen (DDOS aanvallen)
Internetbrowser en apparaattype2 jaarCorrecte werking website en analyse ter verbetering werking website.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website2 jaarAnalyse surfgedrag op de website.

Delen van persoonsgegevens met derden

CycloWorld verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CycloWorld gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Googly AnalyticsNaam: _utma
  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
  Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CycloWorld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@cycloWorld.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek 

CycloWorld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CycloWorld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacycCycloWorld.nl.


Algemeen

1.1 Gebruik

Het gebruik van de data op onze site is geheel voor eigen risico. CycloWorld is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die ondernomen worden op basis van informatie op deze website.

1.2 Copyright

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CycloWorld materiaal dat zich op de CycloWorld websites bevindt, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

1.3 Juistheid gegevens

De content op de site is door CycloWorld met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, CycloWorld aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Reviews en overige user generated content

2.1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Content: alle inhoud die via het plaatsen van een review wordt aangeboden door de gebruiker en wordt gepubliceerd door CycloWorld, waaronder tekst en/of beeldmateriaal, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn;
 • Gebruik: het gebruik van een review, in de ruimste zin van het woord, waaronder het bekijken, lezen of het plaatsen van een review;
 • Gebruiker: iedereen die een review plaatst of bekijkt of op andere wijze gebruik maakt van Content in een review;
 • CycloWorld: CycloWorld VOF, gevestigd te Bilthoven.
 • Review: elke door een gebruiker geplaatste en door CycloWorld gepubliceerde review, inclusief de daarbij aangeboden Content.

2.2 Toepasselijkheid en reikwijdte

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van een review. Door het gebruik van een review verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

2.3 Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van een review, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten bij CycloWorld en/of bij haar licentiegevers. Het recht tot gebruik van een review impliceert geen overdracht, licentie of ander (gebruiks-)recht met betrekking tot deze (intellectuele)eigendomsrechten, tenzij in deze gebruiksvoorwaarden anders is bepaald. CycloWorld behoudt zich de auteursrechten ten aanzien van de reviews uitdrukkelijk voor. Het is, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van CycloWorld, dan ook niet toegestaan (delen van) een review op enigerlei wijze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. CycloWorld bepaalt van geval tot geval of deze toestemming wordt verleend en zo ja, onder welke voorwaarden. Onverminderd het voorgaande is het zonder voorafgaande toestemming van CycloWorld toegestaan om naar een review te linken.

2.4 Disclaimer

CycloWorld geeft geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de Content. Beweringen en meningen, geuit in de Content van reviews zijn die van de betreffende auteur(s), gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van CycloWorld. CycloWorld is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) reviews van derden waarnaar, bijvoorbeeld via een link, in de reviews wordt verwezen. CycloWorld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de reviews dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid een review te gebruiken, door welke oorzaak dan ook.

2.5 Content

Content mag: niet in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of CycloWorld; geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die op enige wijze schade toe kan brengen aan CycloWorld en/of andere gebruikers. Door het plaatsen van content in een review, verklaar en garandeer je dat je gerechtigd bent om deze content openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan CycloWorld en overige gebruikers conform het volgende: met het plaatsen van Content verleen je CycloWorld een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook (waaronder het verspreiden van content via social media zoals YouTube, Facebook, Instagram en/of Twitter, en via lineaire en non-lineaire diensten) alsmede om de Content op te slaan in (elektronische) bestanden; CycloWorld behoudt zich het recht voor om: reviews in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze gebruiksvoorwaarden bepaalde voorwaarden, of desnoods zonder opgave van redenen; Opsporingsinstanties op hun verzoek in te lichten over Content die strafbaar is.

2.6 Notice-and-takedown procedure

CycloWorld controleert via de reviews gepubliceerde content niet altijd. Als je van mening bent dat in een review gepubliceerde content onmiskenbaar onrechtmatig of strafbaar is, kun je dat melden via info@cycloworld.cc Aan deze procedure kunnen geen rechten worden ontleend. CycloWorld zal naar aanleiding van een melding naar eigen inzicht bepalen of de betreffende content al dan niet wordt verwijderd, of andere maatregelen worden genomen.

2.7 Aansprakelijkheid

In geval van gebruik van een review in strijd met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden ben je jegens CycloWorld aansprakelijk voor alle door CycloWorld als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing, onderzoek en juridische bijstand. Je vrijwaart CycloWorld voor aanspraken van derden ter zake.

2.8 Wijzigingen

CycloWorld behoudt zich het recht voor de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan.

2.9 Rechtskeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Winacties

3.1 Uitgesloten van deelname

CycloWorld-redacteuren, -ambassadeurs en hun familie, huisgenoten en/of partner zijn uitgesloten van deelname.

3.2 Toestemming emailnieuwsbrief

Bezoekers die meedoen aan een winactie (hierna te noemen: "Deelnemers") kunnen alleen meedoen indien ze toestemming geven voor inschrijving emailnieuwsbrief, tenzij ze hiervoor al ingeschreven zijn.

3.3 Emailadres delen met derden

Om deel te nemen aan de winactie, mag CycloWorld voorwaardelijk stellen dat Deelnemers hun emailadres aan derden ter beschikking te stellen voor marketingdoeleinden. 

3.4 Tenaamstelling

a. Deelnemers mogen slechts onder hun eigen, niet-fictieve naam meedoen. Alleen personen kunnen meedoen (geen organisaties).
b. De winnaar(s) kan alleen inschrijven voor de tocht onder dezelfde naam als die gebruikt is om mee te doen aan de verloting.
c. Een gewonnen startbewijs kan niet op een andere naam worden overgeschreven, niet door Deelnemers noch door CycloWorld.

3.5 Bepalen winnaar

CycloWorld bepaalt volledig willekeurig de winnaar(s).

3.6 Kennisgeving

Door mee te doen aan een winactie, geven Deelnemers toestemming dat hun namen en achternamen op de website en overige communicatiekanalen van CycloWorld (Facebook, Instagram, enzovoorts) genoemd worden indien zij winnen.

3.7 Handel

Het doorverkopen of weggeven van een gewonnen startbewijs door Deelnemers is verboden.

3.8 Frequentie

Een Deelnemer kan maar één keer meedoen aan een winactie. Indien CycloWorld vermoedt dat Deelnemer met meerdere emailadressen inschrijft, kan Deelnemer worden uitgesloten, zonder opgave van reden. Deelnemers worden hier niet automatisch van op de hoogte gesteld.

3.9 Procedure

Indien de winnaar niet binnen 48 uur de inschrijving compleet maakt of reageert, kan CycloWorld zonder opgaaf van reden een andere winnaar trekken.

Mijn CW

4.1 Algemeen

Om je Mijn CW profiel te kunnen aanmaken en de functionaliteiten te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je, waaronder je e-mailadres en wachtwoord. Hierdoor kun je gebruik blijven maken van je Mijn CW profiel en zorgen wij ervoor dat je veilig kunt inloggen. Met een Mijn CW profiel kun je gebruik maken van onze online functionaliteiten zoals favorieten, PALMARES ©, plannen en kun je je in- en uitschrijven voor emailupdates.

4.2 Informatie

De informatie in jouw Mijn CW profiel (zoals favorieten) kunnen gebruikt worden om de website voor jou te optimaliseren. Ook kan CycloWorld de informatie uit jouw Mijn CW profiel gebruiken om, indien je hier toestemming voor geeft in je instellingen, gebruiken om personaliseerde aanbiedingen te doen (zie 4.4).

4.3 Opslag gegevens

Wij bewaren deze gegevens voor onbepaalde tijd. Je kunt je gegevens in je Mijn CW profiel zelf wijzigen en je instellingen voor updates wijzigen. Mijn CW verwijderen / opzeggen kan door een mail te sturen naar info [at] cycloworld [punt] cc. Na verwerking van je opzegging worden al je persoonlijke gegevens verwijderd.

4.4 Privacy en het delen van gegevens

4.4.1 De informatie in het Mijn CW profiel is privé en alleen toegankelijk voor de gebruiker, tenzij de gebruiker de informatie zelf deelt met anderen.

4.4.2 CycloWorld kan de geanonimiseerde data van gebruikers gebruiken voor statistische analyses en/of het verbeteren van de website (bijvoorbeeld een lijst maken met tochten die het vaakst in favorietenlijst staan).

4.4.3 Bij het aanmaken van een gebruikersaccount kan de gebruiker toestemming geven dat zijn of haar mailadres gedeeld mag worden met CycloWorld partners met als doel het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een organisator van een tocht een Mijn CW gebruiker een aanbieding stuurt voor een bepaalde tocht. Deze instelling kan de gebruiker te allen tijde wijzigen in de instellingen van mijn CW. De informatie in het Mijn CW profiel wordt nooit gedeeld met derden.

4.4.4 Bij aanmaken van een Mijn gebruikersaccount kan de gebruiker CycloWorld toestemming geven om de gebruiker namens partners gepersonaliseerde aanbiedingen te doen per email. Deze aanbiedingen worden altijd vanuit CycloWorld gedaan, het mailadres van de Mijn CW gebruiker wordt in dit geval niet gedeeld met derden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een CycloWorld namens een organisator van een tocht een Mijn CW gebruiker een aanbieding stuurt voor een tocht op basis van zijn of haar gegevens. Deze instelling kan de gebruiker te allen tijde wijzigen in de instellingen. 

4.4.5 CycloWorld kan Mijn CW gebruikers namens partners gepersonaliseerde aanbiedingen doen in de Mijn CW omgeving. Het gaat hier om aanbiedingen die gedaan worden via de website, dus niet per email. Door de algemene voorwaarden te accepteren geeft de gebruiker hier toestemming voor. De onder 4.4.3 en 4.4.4. genoemde instellingen staan hier los van. Dit betekent dat een Mijn CW gebruiker in de Mijn CW omgeving een aanbieding kan krijgen, zelfs als de gebruiker heeft aangegeven dat zijn/haar mailadres niet doorgegeven mag worden aan derden, en/of de gebruiker heeft aangegeven heeft geen gepersonaliseerde aanbiedingen per mail wenst te ontvangen van CycloWorld. 

CycloWorld SHOP

5.1 Verkoop privé tickets (tweedehands tickets)

5.1.1 Voor privépersonen (vanaf hier te noemen 'verkoper') is het mogelijk tegen de dan geldende transactiekosten één of meerdere tickets te verkopen via de CycloWorld SHOP. 

5.1.2 Een eventuele transactie is een overeenkomst tussen koper en verkoper, CycloWorld is hierbij slechts een intermediair. 

5.1.3 De transactiekosten worden door verkoper pas betaald op het moment dat het ticket verkocht wordt en worden verrekend met de opbrengst.

5.1.4 CycloWorld heeft de inspanningsverplichting om vooraf te checken of het ticket daadwerkelijk in het bezit is van verkoper, bijvoorbeeld door het inzien van een email of een screenshot. Echter, CycloWorld aanvaart geen enkele aansprakelijkheid bij fraude.

5.1.5 Na verkoop ticket koppelt CycloWorld koper en verkoper aan elkaar via email. Overdracht van het startbewijs regelen koper en verkoper onderling; CycloWorld is hier geen partij in.

5.1.6 Koper dient vooraf te onderzoeken of het ticket wel van naam over te schrijven is. De verkoper wordt wel gevraagd deze informatie vooraf te verschaffen, en CycloWorld zal dit altijd duidelijk in de advertentie zetten. Echter aanvaart CycloWorld geen enkele aansprakelijkheid op dit punt.

5.1.7 Plaatsing van de advertentie geschiedt door CycloWorld. Verkoper is verplicht de tekst van de advertentie in de webshop te checken op onjuistheden. CycloWorld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. eventuele onjuistheden.

5.1.8 CycloWorld regelt de betaling van het ticket en maakt het geld (minus de kosten) over naar verkoper, maar pas nadat koper aan CycloWorld heeft aangegeven dat het ticket ontvangen is.

5.1.9 Mocht verkoper het ticket op een andere wijze verkopen, of afzien van verkoop, laat verkoper dit z.s.m. weten aan CycloWorld. Op het moment dat het ticket via de webshop van CycloWorld verkocht is, maar via een ander kanaal reeds verkocht blijkt te zijn zonder dat dit gemeld is aan CycloWorld, zal CycloWorld het aankoopbedrag terugstorten naar koper en de transactiekosten alsnog verhalen op verkoper.

5.1.10 Aangezien het hier gaat om een transactie tussen privépersoon en privépersoon geldt er geen herroepingsrecht.

5.1.11 CycloWorld behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de verkoop van een ticket te weigeren.

5.2 Verkoop tickets

5.2.1 De gebruiker koopt in de CycloWorld SHOP in sommige gevallen geen ticket maar een kortingscode die een korting geeft op de aanschaf van een ticket. Na aanschaf van de kortingscode dient de koper zelf het ticket aan te schaffen via de website van de de evenementorganisator. CycloWorld is in deze laatstgenoemde transactie geen partij en aanvaardt dus ook geen verantwoordelijkheid.

5.2.2 CycloWorld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de koper om wat voor reden dan ook het ticket wil retourneren en/of schadeloos gesteld wil worden (vooraf of na het evenement). De evenementorganisator is hiervoor verantwoordelijk.

5.2.3 CycloWorld is ervoor verantwoordelijk dat de gekochte kortingscode werkt.

5.2.4 Op kortingscodes en tickets geldt geen retourrecht, omdat het gaat om vrijetijdsbesteding.

Reacties

6.1 Reageren is alleen mogelijk voor geregistreerde gebruikers.

6.2. CycloWorld behoudt zich het recht voor om reacties zonder opgaaf van reden te verwijderen.

6.3. Niet toegestaan zijn a) discriminatie b) belediging c) spam/reclame d) ongepast taalgebruik e) trollen f) seksueel getinte berichten, g) offtopic berichten h) stalking i) flaming j) onleesbare berichten en k) overig irritant gedrag.

6.4. Reacties kunnen geautomatiseerd vertaald zijn. CycloWorld is niet verantwoordelijk voor misverstanden veroorzaakt door eventuele vertaal- of interpretatiefouten.

6.5 De schrijver van de reactie is voor 100% verantwoordelijk voor de inhoud van de reactie. CycloWorld aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en/of gevolgen van reacties, m.u.v. reacties die door CycloWorld zelf zijn geplaatst.

Did you know that CycloWorld also has an online shop

Check it out.

Discount on event tickets up to 50% and much more.

Related posts